Sứ Mệnh

http://cssrvocations.com/su-menh/

Sứ Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Trong Hội Thánh

stalphonsus-early
1. Dòng Chúa Cứu Thế, do Thánh Anphongsô sáng lập là một Tu Hội Thừa Sai, trực thuộc Công Pháp Giáo Hoàng, hưởng quyền đặc miễn và gồm các sĩ tử theo các nghi lễ khác nhau.

Mục đích Dòng là noi gương Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế rao giảng Lời Chúa cho người nghèo khó, như chính Ngài đã tuyên bố về Ngài: ‘Người đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó’ (Lc 4:18)

Nhờ đó Dòng tham gia sứ vụ của Hội Thánh và vì Hội Thánh là Bí Tích phổ quát Cứu Độ nên tự bản chất là Dòng thừa sai.

Mục tiêu ấy được đáp ứng bởi sự cảm thức thừa sai trước những nhu cầu mục vụ dành cho những người bơ vơ tất bạt, nhất là những người nghèo khó, với lòng nhiệt thành hăng say truyền giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế thực sự noi gương Đức Kitô trong đời sống tông đồ bao gm vừa nếp sống đặc biệt thánh hiến cho Thiên Chúa vừa các hoạt động thừa sai.

2. Khi thi hành sứ vụ của mình trong Hội Thánh, Dòng kết hợp các sĩ tử lại, trong đời sống chung với nhau và làm nên một gia đình thừa sai. Mỗi người tùy theo thừa tác vụ riêng từng người mà sung vào một tập đoàn thừa sai, bằng lời khấn thánh hiến mình để phụng sự một nghiệp vụ chung. 

Toàn thể sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, thúc đẩy bởi tinh thần tông đồ, thâm nhiễm lòng nhiệt thành của Đấng Sáng Lập, noi theo truyền thống vun trồng bởi tiền bối, và cảm nhận các triệu báo của thời đại.

Họ phục vụ như là những trợ tá viên của Chúa Giêsu Kitô, vừa là bạn đồng hành vừa là cộng sư viên của Ngài trong công trình vĩ đại của Ơn Cứu Độ.

Họ được sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, họ lập thành một cộng đoàn tông đồ, họ đặc biệt thánh hiến đời mình cho Chúa, họ nhận được một nền đào tạo am hợp, và họ được nâng đỡ bởi một nền quản trị thích đáng.

Hiến Pháp #1-2