Me Hằng Cứu Giúp

http://cssrvocations.com/me-hang-cuu-giup/

OMPH150Dòng Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngoài sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, Dòng Chúa Cứu Thế còn có bổn phận phải rao truyền và cổ võ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sứ mạng ấy đã được chính Hội Thánh uỷ thác qua việc Đức Cố Giáo Hoàng Piô IX trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1866 với lời căn dặn: “Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ.”

Từ đấy, ơn gọi và sứ vụ của sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế không thể tách rời lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria.

Vì thế, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được xây dựng, Hành Hương ĐMHCG được tổ chức và Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thực hiện khắp nơi trên thế giới cũng không nằm ngoài mục đích ấy.

Phóng Sự

Hành Hương Đại Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston

poster
Đại Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston
00:00
--
/
--