Acolyte 2016

http://cssrvocations.com/acolyte-2016/

Thầy Đoàn Bá Thịnh, CSsR

nhậm chức Giúp Lễ (Acolyte) do Đức Cha Michael, Giám Mục Giáo Phận San Angelo, chủ sự ngày 20 tháng 11, 2016.