Tiên Khấn 2016

http://cssrvocations.com/tien-khan-2016/

Mass of First Profession- Thánh Lễ Tiên Khấn

Của Quý Thầy:  Đăng, Trường, An, Lợi, Thanh

Tháng 8 ngày 7, 2016

August 7, 2016