Cha Hảo and Cha Đức Ordination

http://cssrvocations.com/cha-hao-and-cha-duc-ordination/

Cha Hảo and Cha Đức Ordination 

May 14, 2016

Houston, TX