Lòng Chúa Thương Xót

http://cssrvocations.com/long-chua-thuong-xot/

Thánh Anphongsô và Lòng Chúa Thương Xót        

divineercy

Truyền bá Lòng Thương Xót và sự Công Thẳng của Thiên Chúa là trung tâm điểm các tác phẩm của Thánh Anphongsô. Vào thời của ngài bấy giờ, trong thế kỷ thứ 18, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa bị tấn công mãnh liệt trong Giáo Hội do nhóm lạc đạo Jansenism. Nhóm này tin rằng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không dành cho tất cả mọi người nhưng chỉ cho một số người sống khắc khổ và sống đạo một cách rất nghiêm ngặt. Thánh Anphongsô cùng với Giáo Hội lên án và cố gắng huỷ bỏ lạc thuyết này. 

“Nếu chúng ta được ơn cứu độ và trở nên các vị thánh, chúng ta phải luôn luôn đứng trước ngõ cửa của Lòng Thương Xót Chúa để khẩn nài và cầu nguyện,  như là một việc bố thí, cho tất cả những gì chúng ta cần” Thánh Anphongsô.

Qua các tác phẩm của ngài, Thánh Anphongsô kêu gọi các tín hữu hãy tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa trong mọi hoàn cảnh và tin vào lòng từ bi vô hạn của Chúa cùng tình yêu của Ngài cho nhân loại. Trong lịch sử Giáo Hội, Thánh Anphongsô có lẽ là vị thánh đã viết nhiều nhất về tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Vào năm 1775, Thánh Anphongsô xuất bản một bài luận như là một phụ lục cho một cuốn sách về Sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Phụ lục đó được mang tên “Những động lực để tin vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.” Qua những đóng góp vô giá cho Giáo Hội, Thánh Anphongsô được phong Tiến Sĩ Hội Thánh, Thánh Bổn Mạng của các cha giải tội và thần học luân lý. Trung thành với linh đạo của Đấng Sáng Lập, các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế đã không ngừng rao giảng về tình yêu Thiên Chúa và Lòng Thương Xót vô hạn của Ngài.

Hàng năm, Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót tại Long Beach (CA) cho hàng ngàn người đến với Lòng Thương Xót Chúa.