Hình Ảnh

http://cssrvocations.com/hinh-anh/
poster
Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng.
00:00
--
/
--

Mass of First Profession of Vows.

(Brs. Thanh, Trường, Lợi and An)

August 7, 2016

Xin bấm link ở dưới để xem thêm hình ảnh.

Cha Hảo and Cha Đức Ordination (May 2016)

Come And See (Summer 2015)